REGULAMIN ZAJĘĆ

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w roku szkolnym 2022/23 organizuje, prowadzi i nadzoruje zajęcia nauki i doskonalenia pływania dla uczniów szczecińskich szkół pod nazwą „Pływacki Szczecin”.
Od 05.09.2022r rozpoczęły się zajęcia nauki pływania dla dzieci uczących się w szczecińskich szkołach na basenach: w SP10 ul.Kazimierza Królewicz, SP51 ul.Jodłowa i CKS przy ul.Rydla.
Nabór do grup nauki pływania odbywa się poprzez stronę
www.mos.szczecin.pl
prowadzony jest w systemie semestralnym:
1 semestr – 05.09.2022 – 31.12.2022
2 semestr – 2.01.2023 – 23.06.2023

Zajęcia odbywają się zgodnie z załączonym harmonogramem dla poszczególnych grup.
Program adresowany jest zarówno do dzieci rozpoczynających naukę pływania od podstaw jak i chcących doskonalić swoje umiejętności.
Grupy są podzielone pod względem wieku i początkowych umiejętności.

Zajęcia prowadzi doświadczona kadra instruktorska pod nadzorem koordynatora MOS.

Zasady rekrutacji:

 1. Rodzice wypełniają elektroniczny wniosek umieszczony na stronie www.mos.szczecin.pl – wybrać należy konkretny basen, godzinę i grupę.

 2. Uczestnik programu zobowiązuje się do udziału w zajęciach w wybranej grupie wg. załączonego harmonogramu.

 3. Koszty uczestnictwa w zajęciach pobierane są w systemie semestralnym (od września do grudnia oraz od stycznia do czerwca ). Wysokość opłaty za 2 semestr zostanie podana w odrębnym komunikacie. Odpłatność za udział w zajęciach należy wnieść konto MOS przed rozpoczęciem zajęć.

 4. Opłata jest podana za udział w programie na cały semestr i nie jest dzielona na poszczególne zajęcia. Składowymi opłaty są godziny najmu, pensje instruktorów, zakup sprzętu, obsługa biura, organizacja zawodów, drobne upominki dla uczestników.

 5. Zapisy przyjmowane są na cały semestr.

 6. Przydział dzieci do grup zostanie dokonany przez instruktorów po wstępnych sprawdzianach umiejętności. Dzieci deklarujące naukę od podstaw zajęcia odbywać będą na małym basenie – głębokość 0,9 – 1,2m. Zajęcia z nauki pływania stylami sportowymi oraz doskonalenia techniki pływania odbywać się będą na basenie długim 25m o głębokości 1,2 – 1,8m.

 7. Uczniów obowiązują zasady regulaminowe obiektu szkolnego umieszczone na stronie danej szkoły.

 8. Liczba miejsc ograniczona. Grupy będą liczyć do 15 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń do danej grupy.

 9. Zgłoszenie się poprzez wniosek na stronie www.mos.szczecin.pl oraz dokonanie przelewu na konto MOS: 42 1020 4795 0000 9102 0278 1847 jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem dziecka na zajęcia. System zostanie zamknięty po wypełnieniu się grup.

 10. Nabór na 2 semestr prowadzony jest dwutorowo:
  - oświadczenie chęci kontynuacji zajęć poprzez wypełnienie
  formularza (formularz będzie aktywny do 28.12.2022r. po tym terminie obowiązuje formularz zgłoszeniowy jak dla nowego uczestnika)
  - rekrutacja na nowe miejsca poprzez wypełnienie formularza (w przygotowaniu - przybliżony termin aktywności formularza 28.12.2022r.).

 11. Opłaty za 2 semestr należy przelać w terminie 2.01 – 9.01 (opłaty wniesione w roku rozliczeniowym 2022 będą zwrócone ze względu na rozliczenia budżetowe, które MOS zamyka w roku kalendarzowym)

 12. W trakcie trwania programu na bieżąco weryfikowane są dostępne miejsca. Po zatwierdzeniu z biurem - plywanie@mos.szczecin.pl oraz prawidłowo wypełnionym formularzem rekrutacyjnym na stronie danego basenu i dokonanie wpłaty możliwe jest zakwalikowanie ucznia do programu. Opłata jest wnoszona za semestr bez względu na datę rozpoczęcia zajęć.

 13. Informacja o braku zajęć na basenie spowodowana przerwą techniczną obiektu będzie umieszczana na stronie internetowej oraz w komunikatach na fb (PlywackiSzczecin).

 14. Rekompensata za brak takich zajęć będzie rozliczona na koniec semestru lub w miarę możliwości odrobiona w innych terminach niż zajęcia planowane.

 15. Nieobecność na zajęciach nie będzie mogła być odrabiana.

 16. Sytuacje losowe np. pobyt w szpitalu, długotrwała choroba, ..., będą rozpatrywane indywidualnie po zgłoszeniu pisemnym do MOS – plywanie@mos.szczecin.pl

 17. W razie rezygnacji z zajęć w trakcie ich trwania przewiduje się zwrot wpłaty od najbliższych zajęć rozpoczynających nowy miesiąc, po odliczeniu kosztów obsługi programu tzn. jeżeli uczestnik rezygnuje w dniu 6.03, to otrzyma zwrot od miesiąca kwietnia pomniejszony o 30% obsługi programu (np. 300zł-30% daje 210zł podzielone na 20 zajęć – 10zł zwrotu za 1 zajęcia)

Koordynator programu – Anna Hanczewska tel. 667907245