REGULAMIN ZAJĘĆ

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w roku szkolnym 2023/24 organizuje, prowadzi i nadzoruje zajęcia nauki i doskonalenia pływania dla uczniów szczecińskich szkół od klasy 1 szkoły podstawowej pod nazwą „Pływacki Szczecin”. Grupy przedszkolne posiadają odrębny regulamin.
Od 06.09.2023r rozpoczynają się zajęcia nauki pływania dla dzieci uczących się w szczecińskich szkołach na basenach: w SP10 ul.Kazimierza Królewicz, SP51 ul.Jodłowa i CKS przy ul.Rydla.
Od 03.01.2024r rozpoczynamy II semestr zajęć nauki pływania.
Nabór do grup nauki pływania odbywa się poprzez stronę www.mos.szczecin.pl i prowadzony jest w systemie semestralnym:
1 semestr – 06.09.2023 – 22.12.2023
2 semestr – 3.01.2024 – 15.06.2024

Zajęcia odbywają się zgodnie z załączonym harmonogramem dla poszczególnych grup.
Program adresowany jest zarówno do dzieci rozpoczynających naukę pływania od podstaw jak i chcących doskonalić swoje umiejętności.
Grupy są podzielone pod względem wieku i początkowych umiejętności.

Zajęcia prowadzi doświadczona kadra instruktorska pod nadzorem koordynatora MOS.

Zasady rekrutacji:

 1. Rodzice wypełniają elektroniczny wniosek umieszczony na stronie www.mos.szczecin.pl – wybrać należy konkretny basen, godzinę i grupę.

 2. Uczestnik programu zobowiązuje się do udziału w zajęciach w wybranej grupie wg. załączonego harmonogramu. (SP10SP51CKS)

 3. Koszty uczestnictwa w zajęciach pobierane są w systemie semestralnym:
  od września do grudnia – 300zł
  od stycznia do czerwca – 300zł – (płatność po 01.01.2024) Odpłatność za udział w zajęciach należy wnieść konto MOS przed rozpoczęciem zajęć. Przy wpłacie w dniu zajęć należy okazać potwierdzenie przelewu przed wejściem na zajęcia.

 4. Opłata jest podana za udział w programie na cały semestr i nie jest dzielona na poszczególne zajęcia. Składowymi opłaty są godziny najmu, pensje instruktorów, zakup sprzętu, obsługa biura, drobne upominki dla uczestników.

 5. Zapisy przyjmowane są na cały semestr. Chęć otrzymania faktury należy zgłaszać do księgowości MOS mos@miasto.szczecin.pl

 6. Przydział dzieci do grup zostanie dokonany przez instruktorów po wstępnych sprawdzianach umiejętności. Dzieci deklarujące naukę od podstaw zajęcia odbywać będą na małym basenie – głębokość 0,9 – 1,2m. Zajęcia z nauki pływania stylami sportowymi oraz doskonalenia techniki pływania odbywać się będą na basenie długim 25m o głębokości 1,2 – 1,8m.

 7. Uczniów obowiązują zasady regulaminowe obiektu szkolnego umieszczone na stronie danej szkoły. Obowiązują czepki oraz strój pływacki (spodenki i strój przylegające do ciała). Rodzice nie wchodzą do szatni. Uczestnicy wchodzą do szatni 10min przed rozpoczęciem zajęć. Dzieci powinny w sposób sprawny przebrać się i przygotować do zajęć oraz po zajęciach (10 min).
  Nieprzestrzeganie zasad zachowania się na terenie obiektu skutkować będzie zawiadomieniem szkoły ucznia, wezwaniem rodziców oraz wykreśleniem z programu.

 8. Oświadczenie rodzica o braku przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach jest jednoznaczne ze stwierdzeniem , że dziecko może brać udział w zajęciach zbiorowych z rówieśnikami i nie wymaga specjalnego traktowania. Dzieci z orzeczeniami powinny być skonsultowane z koordynatorem w celu określenia stopnia bezpieczeństwa udziału w naszych formach zajęć. Ze względu na liczebność grup i tłok w szatniach może to być powodem odmowy  udziału dziecka z orzeczeniem w programie.

 9. Liczba miejsc ograniczona. Grupy będą liczyć do 15 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń do danej grupy. System rekrutacyjny zamyka się po wypełnieniu grupy.

 10. Zgłoszenie się poprzez wniosek na stronie www.mos.szczecin.pl oraz po zatwierdzeniu miejsca w grupie z biurem, dokonanie przelewu na konto MOS: 42 1020 4795 0000 9102 0278 1847 jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem dziecka na zajęcia. System zostanie zamknięty po wypełnieniu się grup.

 11. Nabór na 2 semestr odbywać się będzie w miesiącu grudniu. Do dnia 15.12.2023 prowadzimy nabór na zasadach kontynuacji z I semestru – uproszczone zgłoszenie do grupy w której uczestnik był w I semestrze. Po zakończeniu weryfikacji udostępniamy nabór na wolne miejsca dla wszystkich chętnych. Możliwość zmiany grupy będzie dostępna po weryfikacji 16.12.2023

 12. Opłatę za semestr (300zł/semestr) należy przelać przed pierwszymi zajęciami, po zatwierdzeniu zapisu dziecka w grupie z biurem, w terminie po 01.01.2024 z zaksięgowaniem wpłaty do 09.01.2024r. W przypadku zapisania dziecka w trakcie trwania programu po 09.01.2024r. należy przesłać potwierdzenie przelewu za zajęcia na adres e-mail programu: plywanie@mos.szczecin.pl

 13. W trakcie trwania programu na bieżąco weryfikowane są dostępne miejsca. Po zatwierdzeniu z biurem - plywanie@mos.szczecin.pl oraz prawidłowo wypełnionym formularzem rekrutacyjnym i dokonanie wpłaty możliwe jest zakwalikowanie ucznia do programu. Opłata jest wnoszona za semestr bez względu na datę rozpoczęcia zajęć.

 14. Informacja o braku zajęć na basenie spowodowana przerwą techniczną obiektu będzie umieszczana na stronie internetowej oraz w komunikatach na fb (PlywackiSzczecin).

 15. Rekompensata za brak takich zajęć będzie rozliczona na koniec semestru lub w miarę możliwości odrobiona w innych terminach niż zajęcia planowane.

 16. Nieobecność na zajęciach nie będzie mogła być odrabiana.

 17. Sytuacje losowe np. pobyt w szpitalu, długotrwała choroba, ..., będą rozpatrywane indywidualnie po zgłoszeniu pisemnym do MOS – plywanie@mos.szczecin.pl

 18. W razie rezygnacji z zajęć w trakcie ich trwania przewiduje się zwrot wpłaty od najbliższych zajęć rozpoczynających nowy miesiąc, po odliczeniu kosztów obsługi programu tzn. jeżeli uczestnik rezygnuje w dniu 6.10, to otrzyma zwrot od miesiąca listopada pomniejszony o 30% obsługi programu (np. 300zł-30% daje 210zł podzielone na 15 zajęć – 14zł zwrotu za 1 zajęcia, tak więc za XI i XII zwrot wyniesie 98zł ).
  Potwierdzenie chęci rezygnacji odbywa się poprzez wypełnienie formularza udostępnionego drogą e-mail przez biuro programu "Pływacki Szczecin".

Harmonogram zajęć programu Pływacki Szczecin w II semestrze roku szkolnego 2023/24

dzień      /       miesiąc

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

dni wolne

Poniedziałek

8,29

5,12,19,26

4,11,18,25

8,15,22,29

6,13,20,27

3,10,

 

Wtorek

9,30

6,13,20,27

5,12,19,26

,9,16,23,30

7,14,21,28

4,11,

02.01  02.04

Środa

3,10,31

7,14,21,28

6,13,20,27

3,10,17,24

8,15,22

5,12,

29.05

Czwartek

4,11,

1,8,15,22,29

7,14,21,28

4,11,18,25

9,16,23,

6,13,

28.03 pracujemy

Piątek

5,12,

2,9,16,23,

1,8,15,22

5,12,19,26

10,17,24,31

7,14,

 

Sobota

13

3,10,17,24

2,9,16,23

6,13,20,27

4,11,18,25

1,8,15,

 

15-27.01 ferie zimowe
28.03-02.04 ferie świąteczne
01-03.05 – wolne Majówka
30.05 – Boże Ciało
21.06 – koniec roku szkolnego (ostatni tydzień nie pracujemy)

FORMULARZ ZAPISU

Koordynator programu - Anna Hanczewska tel. 667907245