PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE PANDEMII COVID-19

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Szczecinie

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 3. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322);
 4. Ustawa dotycząca szczególnych rozwiązań związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa z 02.05.2020 r. ( Dz. U. 2020 poz. 374)
 5. Na podstawie art.8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz.59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567) Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
 6. Wytyczne MEN, GIS i MZ z dnia 5 sierpnia 2020 r. do organizacji nauki od 1 września 2020 r.

CEL PROCEDURY

Procedury mają na celu ochronę życia i zdrowia wszystkich osób zatrudnionych w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Szczecinie i uczestników zajęć pozalekcyjnych, ich rodziców i prawnych opiekunów oraz zapobiegania rozprzestrzenieniu się choroby COVID-19 w ośrodku, a także określenie obowiązków i zadań nauczycieli, administracji i obsługi w sytuacji wystąpienia zachorowania lub jego podejrzenia.

ZAKRES PROCEDURY:

Procedury dotyczą prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, nadzoru nad dziećmi oraz zapobieganiu rozprzestrzenienia się choroby COVID-19 na terenie ośrodka i innych obiektów sportowych, szkolnych.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA – ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dyrektor/Kierownik Wyszkolenia Sportowego

 1. Odpowiada za organizację i bezpieczeństwo zajęć w czasie pandemii
 2. Powiadamia odpowiednie organy o podejrzeniu lub zachorowaniu.

Rodzice (opiekunowie prawni):

 1. Zapoznają się z procedurą bezpieczeństwa
 2. Stosują się do zasad zawartych w procedurze bezpieczeństwa.
 3. Podejmują wszelkie decyzje związane z leczeniem dziecka.
 4. Zobowiązani są do podania aktualnych numerów telefonów do tzw. szybkiego kontaktu.
 5. Niezwłocznie informują dyrektora/ kierownika wyszkolenia sportowego, nauczycieli oraz pracowników MOS o kontakcie z osobami chorymi lub podejrzanymi o zachorowanie na COVID – 19.

Nauczyciele:

 1. Informują dyrektora/kierownika wyszkolenia sportowego oraz rodziców lub opiekunów prawnych dziecka o podejrzeniu zachorowania.
 2. Zobowiązani są do przeprowadzenia zajęć informacyjnych dotyczących choroby COVID-19 i jej zapobiegania.
 3. Zobowiązani są do przestrzegania zaostrzonego reżimu sanitarnego i dopilnowania w tym zakresie dzieci.
 4. Niezwłocznie informują dyrektora/ kierownika wyszkolenia sportowego o kontakcie z osobami chorymi lub podejrzanymi o zachorowanie na COVID-19.

Personel administracji i obsługi obiektu:

 1. Przestrzega narzuconego reżimu sanitarnego.
 2. Niezwłocznie informuje dyrektora/ kierownika wyszkolenia sportowego o kontakcie z podejrzanymi o zachorowanie na COVID-19.

Sposób prezentacji procedur:

 1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej MOS Szczecin.
 2. Zapoznanie rodziców oraz wszystkich pracowników MOS Szczecin z treścią niniejszej procedury.

Tryb dokonywania zmian w procedurze:

 1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać dyrektor placówki z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
 2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

I. PRZYGOTOWANIE OBIEKTÓW.

 1. Wyposażenie MOS Szczecin w środki higieniczno- sanitarne do bieżącego funkcjonowania ośrodka:
  1. zakup atestowanych płynów do dezynfekcji rąk, sprzętu sportowego, powierzchni;
  2. w razie potrzeby zakupienie termometru bezdotykowego.
 2. Stosowanie indywidualnych środków ochrony osobistej przez pracowników.
 3. Przygotowanie pomieszczeń i infrastruktury sportowej:
  1. oznakowanie pomieszczeń i wywieszenie instrukcji higienicznych dotyczących profilaktyki COVID-19;
  2. dezynfekcja sprzętu i pomieszczeń MOS Szczecin;
  3. dezynfekcja urządzeń na terenie infrastruktury sportowej MOS Szczecin;
  4. wydzielenie miejsca przyjmowania i odbioru dzieci
  5. przygotowanie stanowiska do dezynfekcji rąk dla osób wchodzących do MOS Szczecin.

II. ORGANIZACJA PRACY

 1. Poszczególne grupy uczestników zajęć pozalekcyjnych ćwiczą w stałych godzinach, w poszczególnych obiektach sportowych według aktualnego harmonogramu pracy MOS Szczecin
 2. W przypadku zmianowości grup i korzystania z tych samych urządzeń, dezynfekcja powinna odbyć się przed korzystaniem przez kolejną grupę.
 3. Pomieszczenia MOS Szczecin będą utrzymywane w czystości zgodnie z wytycznymi GIS z użyciem certyfikowanych detergentów lub środków dezynfekujących zgodnie z zaleceniami producenta.
 4. Po dezynfekcji przestrzegany będzie czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 5. Dezynfekowanie pomieszczeń i sprzętów będzie się odbywało w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem zajęć lub po ich zakończeniu.
 6. Prowadzony będzie przegląd prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, powierzchni płaskich, klawiatury, włączników, dezynfekcji toalet.
 7. Ogranicza się przebywanie osób trzecich w miejscu prowadzonych zajęć MOS Szczecin. W uzasadnionych przypadkach osoby trzecie mogą przebywać z zachowaniem wszelkich środków ostrożności: mieć zasłonięte usta i nos i zdezynfekowane dłonie.
 8. Pracownicy MOS Szczecin powinni zachować zalecany dystans społeczny (1,5 - 2 m) między sobą, w każdej przestrzeni.

III. ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

 1. Rodzice zobowiązani są:
  1. do przyprowadzania do MOS Szczecin wyłącznie dzieci bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną /temperatura, katar, kaszel/;
  2. udzielania rzetelnej informacji /udokumentowanej na piśmie w formie oświadczenia/ o braku kontaktu z osobami chorymi na COVID-19, przebywającymi na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych oraz zapoznaniem się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w MOS Szczecin.
  3. ograniczenia osób upoważnionych do przyprowadzania i odbierania dziecka z zajęć MOS
  4. stosowania reżimu sanitarnego i dystansu społecznego na terenie MOS Szczecin
  5. przekazania aktualnego numeru telefonu, z którym MOS Szczecin ma możliwość szybkiego kontaktu z rodzicami;
  6. do przyprowadzania i odbierania dzieci wyłącznie we wskazanych godzinach funkcjonowania grup, do których uczęszcza dziecko.
 2. Rodzic/opiekun prawny czekający w wyznaczonym miejscu w MOS Szczecin na odbiór dziecka, zobowiązany jest do zachowania wszelkich środków ostrożności, przede wszystkim stosowania osłony ust i nosa oraz zachowania dystansu społecznego – odległości min. 1,5-2 m w stosunku do pracowników MOS Szczecin oraz innych rodziców i opiekunów czekających na odbiór dzieci
 3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do MOS Szczecin.
 4. Rodzice wprowadzają i odbierają dziecko tylko do/z części wyznaczonej przez obsługę obiektów sportowych. Po odebraniu dziecka rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego opuszczenia terenu.

IV. ORGANIZACJA PRACY OPIEKUŃCZEJ, WYCHOWAWCZEJ I EDUKACYJNEJ

 1. Nauczyciele będą prowadzić zajęcia sportowe z uwzględnieniem wymogów sanitarnych /dotyczy przede wszystkim wykorzystywanych pomocy dydaktycznych oraz ograniczenia bliskiego kontaktu między dziećmi.
 2. W sali, w której przebywają dzieci znajdują się tylko urządzenia sportowe i sprzęty, które można skutecznie dezynfekować.
 3. Nauczyciele mają obowiązek wyjaśnić dzieciom nowe zasady obowiązujące w MOS Szczecin i konieczność ich stosowania, m.in.:
  1. mycie rąk wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się w łazienkach;
  2. unikanie dotykania oczu, nosa i ust oraz zachowanie podstawowych zasad higieny.
 4. Nauczyciele zwracają uwagę na organizację zajęć dzieci, tak aby unikać większych skupisk dzieci w sali.
 5. Nauczyciele zobowiązani są do powiadomienia rodziców w sytuacji wystąpienia u dziecka objawów chorobowych.
 6. Nauczyciele i pozostały personel obsługujący placówkę w miarę potrzeb powinni mieć możliwość korzystać z zapewnionych im środków ochrony – rękawiczek ochronnych, płynów dezynfekcyjnych. Zobowiązani są do przestrzegania reżimu sanitarnego i ograniczenia kontaktów z innymi pracownikami MOS Szczecin.
 7. W czasie kontaktów z innymi pracownikami konieczne stosowanie dystansu społecznego.
 8. Przed i po zajęciach personel obsługi obiektów sportowych dezynfekuje ciągi komunikacyjne, po których poruszają się dzieci wraz z opiekunami.
 9. Nauczyciele kontaktują się z rodzicami za pośrednictwem telefonów lub poczty elektronicznej.

V. ORGANIZACJA PRACY PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

 1. Pracownicy obsługi zobowiązani są do:
  1. przestrzegania reżimu sanitarnego oraz zachowywania dystansu społecznego,
  2. wietrzenia sal w cyklach ustalonych z trenerem/nauczycielem prowadzącym grupę co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć,
  3. dezynfekowania mebli, podłóg, klamek, blatów, poręczy, włączników przed rozpoczęciem zajęć grupy lub po zakończeniu zajęć danej grupy,
  4. utrzymania w czystości i dezynfekowanie w szczególności: blatów, podłóg, urządzeń sportowych, włączników, klamek, poręczy,
  5. zgłaszania złego samopoczucia oraz kontaktu z osobami podlegającymi kwarantannie, bądź izolacji oraz z osobami, u których stwierdzono COVID-19,
 2. Pracownicy administracji zobowiązani są do:
  1. przestrzegania reżimu sanitarnego oraz zachowania dystansu społecznego (1,5 - 2m),
  2. świadczenia pracy w systemie rotacyjnym, jeżeli pracują w jednym pomieszczeniu (w sposób zapewniający ciągłość funkcjonowania biura) oraz zdalnym w przypadkach kiedy przebywają poza siedzibą biura w godzinach pracy,
  3. dołożenia wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy.

VI. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PRACOWNIKA

 1. Do MOS Szczecin może przychodzić jedynie osoba, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia pracowników powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
 3. Należy wyznaczyć i przygotować pomieszczenie, w którym można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych (do tzw. izolatki).
 4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych dzieci, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 6. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

VII. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM U DZIECI

 1. W przypadku zauważenia objawów:
  1. gorączka powyżej 38oC – możliwość dokonania bezdotykowego pomiaru temperatury,
  2. kaszel,
  3. duszności,
  4. biegunka
   zawiadomić niezwłocznie dyrektora/kierownika wyszkolenia sportowego MOS Szczecin oraz rodziców dziecka.
 2. Dziecko z objawami należy natychmiast odizolować od osób zdrowych i przekazać rodzicowi/opiekunowi.
 3. O zaistniałej sytuacji dyrektor/kierownika wyszkolenia sportowego powiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie, Organ Prowadzący oraz właściwego Kuratora Oświaty.
 4. Po przyjeździe rodziców dziecko pozostaje pod ich opieką. Rodzice podejmują decyzję o dalszym postępowaniu.
 5. Dyrektor dalsze działania podejmuje w porozumieniu z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie, Organem prowadzącym, Kuratorem Oświaty, i o podjętych decyzjach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników MOS Szczecin.
 6. W przypadku ewentualnych objawów u personelu MOS Szczecin, należy stosować się do odpowiednich punktów powyższej procedury.